No.41 (11:29)

No.42 (11:29)

No.43 (11:29)  20キロコースの人のここで記念撮影する人がいました。

No.44  (11:30)

No.45  (11:30)

No.46 (11:30)

No.47 (11:30)

No.48 (11:31)

No.49 (11:31)


No.50 (11:31